master's thesis
Selective forms of tourism

Ivana Begović (2016)
University North
University centre Varaždin
Department of Business Economics
Metadata
TitleSelektivni oblici turizma
AuthorIvana Begović
Mentor(s)Petar Kurečić (thesis advisor)
Abstract
Turizam kao složen fenomen suvremenog čovječanstva ima više determinanti koje ga određuju. Osnovne determinante ovog fenomena su kretanje, turističke vrijednosti radi kojih se poduzimaju turistička kretanja i potrošnja. Posljednja desetljeća 20-og stoljeća obilježena su intenzivnim rastom i disperzijom turizma na sve dijelove svijeta te njihovu diversifikaciju na različite oblike koje turistička teorija tretira posebnim, specifičnim, alternativnim ili selektivnim oblicima turizma. Oni se javljaju u segmentu želja i potreba sve zahtjevnije turističke potražnje, a djeluju u okviru turističke ponude sukladno raspoloživim prirodnim i antropogenim resursima te izgrađenoj turističkoj infrastrukturi i suprastrukturi. Ruralni turizam, kao specifični oblik turizma, je jedan od glavnih čimbenika razvitka i revitalizacije sela. Zahvaljujući turizmu mogu se uspostaviti dugoročni ciljevi razvitka, uspostaviti temelji i uređenja ruralnih područja i to kroz stvaranje društveno-ekonomskih i tržišnih uvjeta za ubrzani ekonomski i socijalni razvitak sela, zaustavljanje depopulacije i pogoršanja demografske i socijalne strukture ruralnih područja regije, aktiviranje lokalnih potencijala i podizanje motivacije seoskog stanovništva da razvija i uređuje seosko područje kao dugoročnu perspektivu i izbor za život i privređivanje, kao i kroz očuvanje i unaprjeđenje ekoloških, kulturoloških i drugih vrijednosti u ruralnim naseljima. Podravina kao jedinstveno ekološki očuvano područje uz rijeku Dravu ima posebne prednosti za razvoj ovog vida turizma, a na primjeru seoskog domaćinstva „Zlatni klas“ Otrovanec ćemo tu tvrdnju i elaborirati.
Keywordstourism rural tourism selective tourism countryside ecology environment healthy food farmstead
Parallel title (English)Selective forms of tourism
Committee MembersGoran Kozina (committee chairperson)
Anica Hunjet (committee member)
Petar Kurečić (committee member)
GranterUniversity North
Lower level organizational unitsUniversity centre Varaždin
Department of Business Economics
PlaceKoprivnica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Trade and Tourism
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness Economics; specializations in: Tourism and International Trade
Study specializationTourism and International Trade
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-28
Parallel abstract (English)
Tourism, as very complexed phenomena of the world and humankind has several determinants, which define it. The basic determinants of this phenomenon are motion, consumption and tourist evaluation, which is undertaken because of the aforementioned tourist motion. The last decades of the 20th century were marked by intensive growth and dispersion of tourism in all parts of the world and diversifying the various forms of tourism theory treated special, specific, alternative or selective forms of tourism. They occur in the segment of wants and needs more demanding tourist demand, and operate within the tourism offer, in line with the available natural and anthropogenic resources and built tourism infrastructure and superstructure. Rural tourism, as a specific form of tourism, is one of the main factors of development and village revitalization. Thanks to tourism, long-term goals of development can be established. Foundations and organization of rural areas and the creation of socioeconomic and market conditions for accelerated economic and social development of the village can be established. Depopulation can be stopped. Deterioration of the demographic and social structure of rural areas in the region can be reduced. Activation of local resources and raising motivation of rural people to develop and regulate the rural area as a long-term perspective and choice of life and livelihood, as well as the preservation and enhancement of environmental, cultural and other values of rural settlements are all benefits of tourism. The Podravina Region of Croatia, as a unique, ecologically preserved area along the Drava River, has specific advantages for development of ecological tourism. These advantages are shown through the example of the rural household “Zlatni klas” Otrovanec.
Parallel keywords (Croatian)turizam selektivni ruralni selo ekologija okoliš zdrava hrana seosko domaćinstvo
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:401524
CommitterJasna Kosić