undergraduate thesis
Zdravstvena njega žene u postpartalnom periodu

Lucija Vinter (2016)
University North
University centre Varaždin
Department of Biomedical Sciences
Metadata
TitleZdravstvena njega žene u postpartalnom periodu
AuthorLucija Vinter
Mentor(s)Ivana Živoder (thesis advisor)
Abstract
Postpartalna zdravstvena skrb žene počinje već nakon samog poroda u rodilištu, a obuhvaća pregled tijekom hospitalizacije, kontrolne preglede nakon šest tjedana, nadzor babinjače u njenom domu putem patronažne zdravstvene zaštite te edukaciju i zdravstveni odgoj babinjače. Kod provođenja postpartalne zdravstvene skrbi iznimno je važna uloga patronažne sestre čiji su ključni zadaci kontrola i praćenje fizioloških zbivanja kako kod žene, tako i kod novorođenčeta te naročito pružanje potpore u slučaju postojanja problema te edukacija o normalnom procesu oporavka nakon poroda i mogućim poteškoćama i komplikacijama. Patronažna skrb se nastavlja na skrb koja je započela u rodilištu i od iznimne je važnosti za zdravlje majke i novorođenčeta. Vrlo je bitno da ona bude pravovremena i kontinuirana te ju treba započeti što ranije, već po dolasku iz rodilišta jer su u tom periodu potrebe majke, djeteta i cijele njene obitelji najveće. Patronažna sestrinska skrb uključuje procjenu, planiranje i na kraju provedbu mjera potrebnih za unapređenje i zaštitu zdravlja. Neki od brojnih zadataka patronažne sestre u tom razdoblju su praćenje općeg zdravstvenog stanja žene, tjelesnih i psihičkih promjena, procjena obiteljske situacije, procjena rizika za nastanak mogućih komplikacija te njihovo rano prepoznavanje. U periodu nakon poroda žene su iznimno osjetljive, ponekad im se javlja nedostatak samopouzdanja te sumnja u vlastitu sposobnost roditeljstva. Zahtjevi koji se pred njih postavljaju su vrlo veliki, javlja se umor, iscrpljenost, opterećenost kućanskim poslovima, briga oko starije djece i mnoge druge obaveze. Upravo tu je ključna uloga patronažne sestre koja svojim empatijskim pristupom, pruţanjem pomoći i potpore ženi pomaže u uspješnom svladavanju ovih problema.
Keywordspostpartal care nurse food breast-feeding education
Committee MembersMihaela Kranjčević-Ščurić (committee chairperson)
Ivana Živoder (committee member)
Vesna Sertić (committee member)
GranterUniversity North
Lower level organizational unitsUniversity centre Varaždin
Department of Biomedical Sciences
PlaceKoprivnica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Nursing
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeNursing
Academic title abbreviationbacc. med. techn.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-03-15
Parallel abstract (English)
Postpartum health care begins after the birth in the maternity ward, and includes a review during hospitalization, the inspections after six weeks, supervision of purpera in her home through home visiting health care and education. With the implementation of postpartum health care is extremely important role of home care nurses whose key tasks are control and monitoring of physiological occurrence in both, women and newborn and in particular to provide support in case of problems and education about the normal process of recovery after delivery and possible difficulties and complications. Home care nurses continues care that began in the hospital and is extremely important for the health of mothers and newborns. Health care must be timely and continuous, and should be initiated as early as possible, on arrival from the hospital, because in this period the needs of mother, child and the entire family are the largest. Home care nursing care includes assessment, planning and on-site implementation of the measures necessary for the promotion and protection of health. Some of the many tasks of home care nurses in this period are monitoring the general health status of women, physical and psychological changes, the assessment of the family situation, the assessment of the risk of possible complications and their early recognition. In the period after childbirth women are extremely sensitive, sometimes they occur lack of confidence and doubt in their own parenthood ability. The requirements placed upon them are very large. There is fatigue, exhaustion, the burden on household chores and taking care of older children and many other duties. The key role of home care nurses is their empathetic approach, providing assistance and support in successfully solving postpartal problems.
Parallel keywords (Croatian)postpartalna skrb medicinska sestra prehrana dojenje edukacija
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:547536
CommitterJasna Kosić