No public access
master's thesis
Istraživanje utjecaja razvoja normi ISO 9000 i ISO 9004 na razvoj norme ISO 9001

Nikolina Margetić (2015)
University North
University centre Varaždin
Department of Business Economics
Metadata
TitleIstraživanje utjecaja razvoja normi ISO 9000 i ISO 9004 na razvoj norme ISO 9001
AuthorNikolina Margetić
Mentor(s)Krešimir Buntak (thesis advisor)
Abstract
Gledajući kroz povijest vidljivo je da se potreba za normama pojavila vrlo rano, da su se norme kroz cijelo to vrijeme stalno unapreĎivale prateći sveukupni razvoj trţišta te iako njihova primjena u organizacijama nije obvezna, u poslovnom svijetu bez njih nije moguće opstati na trţištu. Jedna od najviše primjenjivanih normi u poslovnom svijetu je norma ISO 9001 prema kojoj se certificiraju organizacije, odnosno njihovi sustavi upravljanja kvalitetom. Razvojem društva i organizacija, te poslovnih koncepata stalna je potreba i za razvojem normi i to ne samo certifikacijskih već i ostalih normi istog razreda. Te promjene se ne dogaĎaju u isto vrijeme, pa se moţe govoriti o tome da različite revizije pojedinih normi utječu značajno na razvoj norme ISO 9001 prema kojoj se certificiraju sustavi upravljanja kvalitetom. Na razvoj norme ISO 9001 utjecale su norme iz istog razreda, tj. ISO 9000 i ISO 9004. Norma ISO 9000 odreĎuje terminologiju i temeljna načela dok norma ISO 9004 pruţa smjernice za odrţiv uspjeh organizacije. Kroz godine i jedna i druga norma razvijale su se kako bi bile podrška normi ISO 9001. U revizijama navedenih normi vidljive su promjene u njihovom sadrţaju koje su bile odraz novonastalih zahtjeva trţišta i potreba poslovnog svijeta. Te promjene utjecale su na sam razvoj norme ISO 9001 pa je tako ona postala temeljna norma za sustave upravljanja kvalitetom za svaku organizaciju koja ţeli unaprijediti svoje poslovanje i postati konkurentnija na trţištu.
KeywordsISO standards revision of the standards quality management systems certification
Committee MembersŽivko Kondić (committee chairperson)
Tvrtko Jolić (committee member)
Krešimir Buntak (committee member)
GranterUniversity North
Lower level organizational unitsUniversity centre Varaždin
Department of Business Economics
PlaceKoprivnica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness Economics; specializations in: Tourism and International Trade
Study specializationTourism and International Trade
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-30
Parallel abstract (English)
Through out history, it is evident that the need for standards appeared very early, that the standards throughout that time were constantly improveing the development of the following overall market, and although their use in organizations is not mandatory, in the business world without them is not possible to survive on the market. Standard ISO 9001 and it´s quality management sistems is one of the most applied standard for certification in the bussines world. With the development of society, organizations and business concepts there is a constant need for the development of standards, not only for certification but also other standards of the same grade. These changes do not occur at the same time, so it can be argued that revisions of certain norms affect significantly the development of ISO 9001 according to which the quality management systems are certified. On the development of the ISO 9001 standards is affected by the standards of the same grade, ISO 9000 and ISO 9004. ISO 9000 defines the terminology and basic principles while ISO 9004 provides guidelines for the sustainable success of the organization. Through the years, both of these standards have been developed to support the standard ISO 9001. With the revisions of those standards there were visible changes in their contents, which was a reflection of the newly emerging market demands and the needs of the business world. These changes influenced the development of the ISO 9001standard that it became a basic standard for quality management systems for any organization that wants to improve their bussines operations and become more competitive in the market.
Parallel keywords (Croatian)ISO norme revizije normi sustavi upravljanja kvalitetom certificiranje
Resource typetext
Access conditionNo public access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:022394
CommitterJasna Kosić