No public access
undergraduate thesis
Ekstakorporealna membranska oksigenacija (ECMO)

Katarina Kovačić (2015)
University North
University centre Varaždin
Department of Biomedical Sciences
Metadata
TitleEkstakorporealna membranska oksigenacija (ECMO)
AuthorKatarina Kovačić
Mentor(s)Nikola Bradić (thesis advisor)
Abstract
Najosnovnija zadaća respiracijskog sustava je dovođenje zraka u pluća, gdje se u alveolama izmjenjuju plinovi (kisik i ugljični dioksid) između udahnuta zraka u krvi. Disanje je izmjena plinova u kojoj krvna boja (hemoglobin) crvenih krvnih tjelešaca prenosi kisik iz pluća u tkiva, a istodobno krv u tkivu preuzima ugljični dioksid, te ga izlučuje u plućima. Održavanje prohodnosti dišnih puteva i adekvatna oksigenacija najvažniji su za održavanje normalnih funkcija organizma, također i za liječenje životno ugroženih bolesnika. Opstrukciju dišnih puteva mogu izazvati: zapadanje mekog nepca i epiglotisa, strano tijelo, sekret, povraćani sadržaj, krv, laringospazam i bronhospazam. Izvantjelesna memranska oksigenacija je vrsta liječenja za održavanje životno ugroženih bolesnika na životu, a njezin cilj je potpomoći u radu srca i pluća. Ekstrakorporalna oksigenacija je oblik izvantjelesnog održavanja života gdje vanjska umjetna cirkulacija nosi vensku krv od pacijenta do razmjene plinova u uređaju gdje krv postaje obogaćena kisikom,a ugljični dioksid se uklonja te takva krv ponovno ulazi u cirkulaciju pacijenta. Prvi pokušaj korištenja aparata srce-pluća za popravak intrakardijalnog oštećenja je izveo Dennis i kolege, 5. travnja 1951 na Sveučilištu u Minnesoti Hospital,a prva upotreba i korištenje ekstrakorporalnom membranskom oksigenacijom se odvijala u Zagrebu, u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" gdje se zbrinjavaju pacijenti kojima je potrebna respiratorna potpora u Zavodu za intenzivno liječenje i neuroinfektologiju. Vrsta ECMO postupka se izvodi ovisno o osnovnom srčanom funkcijom pacijenta. Veno-venski (VV) ECMO obično se izvodi kod respiratornog zatajenja, dok se veno-arterijska (VA) ECMO (puna izvantjelesna cirkulacija) izvodi kod kombiniranih srčanih i respiratornih zatajenja. Izvantjelesna membranska oksigenacija (ECMO) koristi se u novorođenčadi kao terapija za spašavanje teških respiracijskih insuficijencija. ECMO je prvi put u novorođenčadi korišten 1975.godine. ELSO opisuje dugotrajno izvantjelesno održavanje života (ECLS, ECMO). Ove smjernice nisu namijenjene kao standard skrbi, ali se pregledavaju u pravilnim vremenskim razmacima novih informacija, uređaja, lijekova i tehnika postanu dostupni. ELSO je upotreba mehaničkih uređaja za privremenu podršku srca ili plućne funkcije (djelomično ili potpuno) tijekom kardiopulmonalne disfunkcije, što dovodi do oporavka organa ili zamjenu. ECMO je indiciran za potencijalno reverzibilne, po život opasnih oblika dišnih ili srčanih zatajenja , koji ne reagiraju na uobičajenu terapiju. ECMO je tehnički složen postupak koji se obavlja na kritično bolesnim pacijenatima stoga ima visok potencijal za nastanak komplikacije. Komplikacije mogu nastati od kliničkih pogreška ili neiskustva, patologije pacijenta ili tehničkih problema vezanih uz sklop komponenti. Za zdravstvenu njegu pacijenata na ECMO aparatu potrebno je samo znanje i/ili iskuktvo medicinskih sestara, u protivnom, bez toga njega bolesnika nije kvalitetna i uspješna koliko bi trebala biti. Iz tih razloga, danas se educiraju medicinske sestre i drugo osoblje koji su unaprijed predviđeni za njegu pacijenta na ovakvom aparatu.
KeywordsECMO hurt lung nurse
Committee MembersMarijana Neuberg
Nikola Bradić
Melita Sajko
GranterUniversity North
Lower level organizational unitsUniversity centre Varaždin
Department of Biomedical Sciences
PlaceKoprivnica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Anesthesiology and Reanimatology
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeNursing
Academic title abbreviationbacc. med. techn.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-10-30
Parallel abstract (English)
The most basic task of the respiratory system, the supply of air to the lungs, where the alveoli alternate gases (oxygen and carbon dioxide) from the air breathed in the blood. Respiration is gas exchange in which blood color (hemoglobin) red blood cells carry oxygen from the lungs to the tissues, while blood in the tissue takes carbon dioxide, and it is excreted in the lungs. Maintaining patency of the airway and adequate oxygenation are important for maintaining the normal functions of the body, and also for the treatment of critically ill patients. Obstruction of the respiratory tract can cause: falling soft palate and the epiglottis, a foreign body, phlegm, vomit, blood, laryngospasm and bronchospasm.Extracorporeal memranska oxygenation is a type of treatment for the maintenance of critically ill patients on life, and its aim is to support the work of the heart and lungs.Extracorporeal oxygenation is a form of extracorporeal life support where external artificial circulation carries venous blood from the patient to the exchange of gases in the unit where the blood becomes enriched with oxygen, and carbon dioxide are removed and such blood re-enters the patient's bloodstream. The first attempt at using the heart-lung machine for repair of intracardiac defects performed by Dennis and colleagues, April 5, 1951 at the University of Minnesota Hospital, and the first use and the use of extracorporeal membrane oxygenation took place in Zagreb, at the University Hospital for Infectious Diseases "Dr Fran Mihaljevic" where are disposed of patients who require respiratory support in the Department of Intensive Care and neuroinfektologiju. Type ECMO procedure is performed depending on the basic cardiac function of the patient. Veno-venous (VV) ECMO is usually performed with respiratory failure, while veno-arterial (VA) ECMO (full cardiopulmonary bypass) performed by the combined cardiac and respiratory failure.Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) is used in newborns as a treatment for severe respiratory insufficiency rescue. ECMO was first used in 1975 in infants.ELSO describes prolonged extracorporeal life support (ECLS, ECMO). These guidelines are not intended as a standard of care, but are reviewed at regular intervals of new information, devices, drugs and techniques become available. ELSO the use of mechanical devices to temporarily support the heart or lung function (partially or completely) during cardiopulmonary dysfunction, leading to a recovery or organ replacement. ECMO is indicated in potentially reversible life-threatening forms of cardiac or respiratory failure who do not respond to the usual treatment. ECMO is a complex procedure that is performed on critically ill patients seen, therefore, has a high potential for the occurrence of complications. Complications can arise from clinical error or inexperience, patient pathology or technical problems related to circuit components. Health care patients on ECMO device requires only the knowledge and / or iskuktvo nurses, otherwise, without this care is not good and successful as it should be. For these reasons, today are educated nurses and other staff who have been pre-designed for patient care on such a machine.
Parallel keywords (Croatian)ECMO srce pluća medicinska sestra
Resource typetext
Access conditionNo public access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:925553
CommitterJasna Kosić