završni rad
Metodološki pristup izrade strateškog plana

Markus Novak (2016)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za tehničku i gospodarsku logistiku
Podaci o radu
NaslovMetodološki pristup izrade strateškog plana
AutorMarkus Novak
Voditelj/MentorKrešimir Buntak (mentor)
Sažetak rada
Strateško planiranje omogućava organizaciji odrediti smjer u kojem će se kretati. Ključan zadatak strateškog planiranje je ostvariti zacrtane ciljeve u najboljem mogućem svijetlu. Kroz proces strateškog planiranja organizacija utvrđuje svoje ciljeve, prioritete i strategije, te definira mjere za procjenu uspješnosti ostvarenja tih ciljeva. Strateški menadžment je kontinuirani proces koji omogućava održavanje organizacije kao cjeline te se kao takav manifestira kroz niz poglavlja. Sam proces strateškog menadžmenta započinje analizom okoline, ta se analiza obično naziva skeniranje okoline kako bi se identificirali strateški faktori ( interni i eksterni) koji će određivati budućnost organizacije. Za skeniranje okoline koristimo mnoge menadžerske alate. Proces strateškog menadžmenta dalje se nastavlja kroz postavljanje usmjerenja organizacije, formuliranja te implementacije strategija i na kraju kontrole te vrednovanje odabranih strategija. Sve ove etape prate i povratne veze. Strateški plan predstavlja integrirani skup strateških i operativnih ciljeva i aktivnosti, koji su potrebni kako bi se u budućnosti ostvario željeni rezultat (često definiran kao „misija” ili „vizija” organizacije). Strateški plan pokazuje prioritete koji se trebaju postići u sljedećih nekoliko godina, a koji će voditi prema strateškim prioritetima. Strateški plan mora imati definiranu viziju, misiju, vrijednosti, politike, strateške ciljeve te strategije; koji ujedno predstavljaju temeljne elemente strateškog plana. Proces metodološkog pristupa izrade strateškog plana započinje definiranjem misije i vizije, slijedi analize okoline (vanjske i unutarnje), a dobiveni rezultati se zatim unose u SWOT analizu. Nakon toga se definiraju politike i vrijednosti koje daju temelj kojima organizacija utvrđuje svoje ciljeve te odluke kojima će zacrtani ciljevi biti ostvareni. Kako bi iz SWOT analize odredile alternativne strategije te izbor strateških pravaca koristi se TOWS matrica. Na samome kraju iz dobivenih rezultata određuju se strateški ciljevi te strategije koje predstavljaju način ostvarenja tih ciljeva.
Ključne riječistrateško planiranje strateški menadžment proces strateškog menadžmenta analiza okoline strateški plan misija vizija metodološki pristup strategije SWOT analiza politike i vrijednosti ciljevi TOWS matrica
Naslov na drugom jeziku (engleski)Methodological approach to making a strategic plan
Povjerenstvo za obranuIvana Martinčević (predsjednik povjerenstva)
Krešimir Buntak (član povjerenstva)
Vesna Sesar (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Sjever
Ustrojstvena jedinica niže razineSveučilišni centar Varaždin
Odjel za tehničku i gospodarsku logistiku
MjestoKoprivnica
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaTEHNIČKE ZNANOSTI
Temeljne tehničke znanosti
Organizacija rada i proizvodnje
Vrsta studijastručni
Stupanjstručni
Naziv studijskog programaTehnička i gospodarska logistika
Akademski / stručni nazivstručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka tehničke i gospodarske logistike
Kratica akademskog / stručnog nazivabacc. ing. logist.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-28
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Strategic planning allows an organization to determine which direction to move. A key task of strategic planning is to achieve the target objectives in the best possible light. Through the process of strategic planning organization determines their objectives, priorities and strategy, and define measures for the assessment of the success of realization of these goals. Strategic management is a continuous process that allows for the maintenance of the organization as a whole and as such manifest through a series of chapter. Process of strategic management starts with the environmental analysis, this analysis is commonly called environmental scanning to identify strategic factors (internal and external) that will determine the future of the organization. For the scanning of the environment we use many of the managerial tools. The process of strategic management continues through the setting direction for the organization, formulating and the implementation of the strategy and at the end of the control and evaluation of the selected strategy. All of these phases follow and feedback links. The strategic plan is the integrated set of strategic and operational goals and activities that are needed in order to be in the future has achieved the desired result (often is defined as a "mission" or "vision" organization). The strategic plan show's the priorities to be achieved in the next few years, which will lead to strategic priorities. The strategic plan must have a defined vision, mission, values, policies, strategic goals and strategies; which also represent the key elements of a strategic plan. The process of methodological approach to the strategic plan begins by defining the mission and vision, follows the analysis of the environment (external and internal) obtained results are then recorded into the SWOT analysis. After that define the policies and values which the organization sets its objectives and the decision how would set objectives been achieved. In order from the SWOT Analysis determine alternative strategies and the election of the strategic directions we used TOWS matrix. At the end of the obtained results determine the strategic goals and strategies that are a means to achieve these aims.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)strategic planning strategic management process of strategic management environmental analysis strategic plan mission vision methodological approach strategy SWOT analysis policy and values goals TOWS matrix
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:310809
PohranioJasna Kosić