diplomski rad
Nematerijalna motivacija u gospodarstvu Varaždinske i Međimurske županije

Danijela Brozd (2016)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za poslovnu ekonomiju
Podaci o radu
NaslovNematerijalna motivacija u gospodarstvu Varaždinske i Međimurske županije
AutorDanijela Brozd
Voditelj/MentorKrešimir Buntak (mentor)
Sažetak rada
Da bi tvrtke danas uopće opstale i mogle se razvijati dalje u ovim izrazito turbulentnim vremenima, pokraj velike konkurencije, moraju istodobno postizati visoku razinu učinkovitosti na brojnim poljima poslovanja. Jedan od glavnih izvora konkurentske prednosti modernih uspješnih organizacija sastoji se u pravilnoj selekciji i motivaciji zaposlenika. Motivacija zaposlenika je danas jedan od najvažnijih čimbenika upravljanja ljudskim potencijalima. Motivacija je ključna za visoke standarde poslovanja, za poticanje kreativnosti, stvaralaštva i inovativnosti, za profesionalni razvoj zaposlenih i njihovo zadržavanje u poduzeću. Motivacija i zadovoljstvo zaposlenika postaju temeljem zanimanja suvremenog menadžmenta ljudskih potencijala jer jedino se izgradnjom kvalitetnog motivacijskog sustava može pomoći organizaciji da poveća svoju konkurentsku sposobnost i vrijednost poduzeća. Motiviranje zaposlenika je kompleksan izazov za menadžera jer na motivaciju i zadovoljstvo utječu mnogobrojni čimbenici. Uzrok određenog ponašanja čovjeka su unutarnji psihološki pokretači koji ga tjeraju na neku aktivnost, pa učinak pojedinca ne ovisi samo o njegovoj sposobnosti već i o motivaciji. Kako bi uspješno poslovala svaka organizacija mora naći optimalnu kombinaciju materijalnih i nematerijalnih oblika motivacije. Pravilan način motiviranja uključuje skup različitih metoda kreiranja, održavanja i podsticaja ponašanja koje rezultira ostvarenjem poslovnih ciljeva. Pouzdani zaposlenici, koji su zadovoljni s poslom, spremni su na veća zalaganja i efikasnije obavljanje radnih zadataka. Stoga menadžer mora biti spreman identificirati i shvatiti različitost potreba i ciljeva zaposlenika unutar njegovog tima te pomoći zaposlenima da u organizaciji zadovolje svoje želje i potrebe što pridonosi ostvarivanju najzahtjevnijih ciljeva organizacije. Za razliku od prošlih vremena kada se povećanje motivacije svodilo isključivo na novac danas se koristi mnogo vrsta nagrađivanja. Novac kao najuobičajeni oblik kompenzacije ima efekte na motivaciju samo do određene granice, a kada se riješe egzistencijalni problemi, kod ljudi se javljaju kvalitativno drugačije potrebe kao što su na primjer: priznavanje i vrednovanje rada, upravljanja, oblikovanja i organiziranja posla i drugo. Iz tog razloga razvijene su brojne nematerijalne strategije poput dizajniranja posla, stil menadžmenta, participacije, upravljanje pomoću ciljeva, fleksibilno radno vrijeme, priznanje i feedback, organizacijska kultura, usavršavanje i razvoj karijere i drugo, koje zajedno s materijalnim strategijama čine cjelovit motivacijski sustav.Cilj rada je pregledno analizirati i utvrditi područja nematerijalne motivacije i motivacijskih tehnika koje se mogu razraditi i primjeniti u upravljanju ljudskim potencijalima, kako bi ono bilo što efikasnije te zadovoljilo raznolike ljudske potrebe.
Ključne riječimotivacija nematerijalna motivacija motivacijske teorije motivacijski faktori menadžment i upravljanje nagrađivanje vrednovanje rada strategije motiviranja
Naslov na drugom jeziku (engleski)Intangible motivation efforts in Varazdin and Cakovec County
Povjerenstvo za obranuŽivko Kondić (predsjednik povjerenstva)
Krešimir Buntak (član povjerenstva)
Darijo Čerepinko (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Sjever
Ustrojstvena jedinica niže razineSveučilišni centar Varaždin
Odjel za poslovnu ekonomiju
MjestoKoprivnica
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Organizacija i menadžment
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaPoslovna ekonomija; smjerovi: Turizam i Međunarodna trgovina
SmjerTurizam i Međunarodna trgovina
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra poslovne ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. oec.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-12-06
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
In order for companies to survive and continue development in these extremely turbulent times, apart from being competitive, at the same time they have to achieve a high level of efficiency in numerous fields of business. One of the main sources of competitive advantage in modern successful organizations lies in the proper selection and motivation of employees. Employee motivation is one of the most important factors of human resource management. Motivation is the key for achieving high standards of business, stimulation creativity, innovation, professional development of employees and their retention in the company. Motivation and employee satisfaction are becoming the main focus in modern management of human resources, because only a high quality of the motivational system can help organization to increase its competitive ability and value of the company. Motivating employees is a complex challenge for managers because motivation and satisfaction of employees is affected by several different factors. Behavior of an individual is affected by internal psychological triggers that force him to do something, but the individual's performance doesn't merely depend on his/her ability but also his/her motivation. In order to successfully operate,6every organization needs to find an optimal combination of tangible and intangible forms of motivation. The proper way to motivate includes a collection of different methods of creating, maintaining and supporting certain behaviors that results in achieving business goals. Reliable employees who are satisfied with the work, are ready to make greater efforts and be more efficient at work. Therefore, the manager must be able to identify and understand different needs and goals of employees among his team and employees in order to help them fulfil their expectations and needs which contribute to achieving objectives in most demanding organizations. In the past, the increase in motivation came down solely to financial rewards, but nowadays managers can use many different kinds of rewards. Money as the most common form of compensation has effects on motivation to a certain extent, but when individuals resolve their existential problems, tend to have different needs, such as: recognition and validation at work, management, design and organization of work and more. Therefore, numerous intangible strategies have been developed. Some of the refer to job design, management style, participation, management by objectives, flexible working hours, recognition and feedback, organizational culture, training and career development and other, which together with the substantive strategies constitute a full motivational system. The aim is to clearly analyze and identify areas of motivation and motivational techniques that can be developed and applied in the management of human resources, so that it becomes more efficient and meets diverse human needs.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)motivation intangible motivation motivation theories motivational factors management and governance remuneration performance appraisal motivational strategies
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:372633
PohranioJasna Kosić