Rad nije dostupan
završni rad
Održavanje hidrantskih mreža na primjeru telemetrijskog hidranta

Dejan Došen (2014)
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin
Odjel za tehničku i gospodarsku logistiku
Podaci o radu
NaslovOdržavanje hidrantskih mreža na primjeru telemetrijskog hidranta
AutorDejan Došen
Voditelj/MentorŽivko Kondić (mentor)
Sažetak rada
Održavanje je, između ostalog, sastavni dio logistike, i također njen neophodan dio, neovisno o tome o kojem se poduzeću radi, odnosno neovisno o tome je li poduzeće javno ili privatno, te pruža li usluge ili proizvodi "opipljive" proizvode. Ono se tako odnosi na održavanje bilo kojih sredstava za rad koja se s vremenom troše, stare ili oštećuju. Hidrantske mreže pritom nisu izuzetak. Hidrantske mreže su zapravo stabilni sustavi kojima se gasitelji služe za posredno i neposredno gašenje požara, a izvedba i održavanje hidrantskih mreža propisane su zakonom, točnije pravilnikom. Osim mokre (koja je i najčešća) razlikuje se i suha hidrantska mreža, koja može biti unutarnja ili vanjska. Najčešće sredstvo koje se pritom koristi za gašenje požara je voda, a izvor vode može biti svaki izvor dovoljnog kapaciteta za gašenje požara. Vanjska hidrantska mreža izrađuje se u obliku prstena oko štićenog objekta od cijevi najmanjeg promjera 100 mm, a iznimno se može izvesti kao slijepi cjevovod ograničene duljine, kada se štiti objekt niskog požarnog opterećenja. Na cjevovod se zatim, zbog uočljivosti, ugrađuju uglavnom nadzemni hidranti, i to u svrhu skretanja vode za gašenje požara, navodnjavanje, kao i za punjenje cjevovoda, a kada to nije moguće, podzemni koji je namijenjen za povezivanje vodovodnih instalacija s protupožarnim instalacijama, ali može se koristiti za gašenje požara, pranje, zalijevanje itd. Kod razmještaja hidranata potrebno je voditi računa o njihovu broju i njihovoj udaljenosti od štićenog objekta. Što se tiče unutarnje hidrantske mreže, ona je namijenjena intervenciji gašenja požara u unutarnjosti objekta, a projektira se na način da se na cjevovod ugrađuju hidranti smješteni u hidrantske ormare s opremom za gašenje. Tehničke značajke svih inačica hidrantske mreže propisane Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara, kao i sva pravila relevantna za održavanje hidrantskih mreža. Neka od pravila za održavanje su, na primjer, da se funkcionalno ispitivanje hidrantske mreže provodi svake godine od strane ovlaštene pravne osobe, kontroli podliježu i tlačne cijevi u hidrantskim ormarima, koje se moraju tlačno ispitati, a kada se kontrolom ili ispitivanjem utvrdi neispravnost stabilnog sustava,nedostatak se mora odmah ukloniti i slično.
Ključne riječiodržavanje
Povjerenstvo za obranuVinko Višnjić
Živko Kondić
Veljko Kondić
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Sjever
Ustrojstvena jedinica niže razineSveučilišni centar Varaždin
Odjel za tehničku i gospodarsku logistiku
MjestoKoprivnica
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaTEHNIČKE ZNANOSTI
Temeljne tehničke znanosti
Organizacija rada i proizvodnje
Vrsta studijastručni
Stupanjstručni
Naziv studijskog programaTehnička i gospodarska logistika
Akademski / stručni nazivstručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka tehničke i gospodarske logistike
Kratica akademskog / stručnog nazivabacc. ing. logist.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2014-10-09
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Maintenance is, among other things, an integral part of the logistics, and also its essential part, regardless of where the company works, whether the company is public or private, and regardless of whether it provides the services or "tangible" products. It also relates to the maintenance of any means of operation, which is time consuming, the old or damaged. Hydrants are no exception. Hydrants are actually stable systems which firefighters use to directly and indirectly extinguish fire, and construction and maintenance of hydrant networks are prescribed by law, namely Regulations. Besides wet (which is the most common) there is also a dry hydrant network, which can be internal or external. The most common tool that makes use in fire extinguishing is water, and the water source may be any source of sufficient capacity to fight fire. Outdoor hydrant network is made in the form of a ring around the premise of the pipe diameter of at least 100 mm and only as an exception can be done as a blind conduit limited length, when the facility protects low fire load. On the pipeline is then due conspicuity, built mainly ground hydrants, and that the purpose of diversion of water for fire fighting, irrigation, as well as filling the pipeline, and when this is not possible, the underground that is intended to connect a water system with fire installations, or can be used for fire fighting, washing, watering, etc. When deploying hydrants, it should take care of their number and their distance from the protected object. As for the internal hydrant network, it is intended intervention firefighting inland facility, and designed in such a way that the pipeline installed hydrants located in hydrant cabinets with fire-fighting equipment. Technical features of all versions hydrants are regulated by law, for hydrant network, as well as all the rules relevant to the maintenance of hydrant network. Some of the rules for maintenance, for example, that the functional testing of hydrants has to be done every year by an authorized legal entity, and the subject of control are also pressure pipes in cabinets, which must be pressure tested, and when the control or testing establish stable system malfunction, defect must be removed immediately and so on.
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad nije dostupan
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:461762
PohranioJasna Kosić