master's thesis
Specific forms of tourism in the virovitičko-podravska county on example "Čuvarice kulturne baštine"

Tea Kranjčec (2016)
University North
University centre Varaždin
Department of Business Economics
Metadata
TitleSpecifični oblici turizma na području virovitičko-podravske županije na primjeru "Čuvarice kulturne baštine"
AuthorTea Kranjčec
Mentor(s)Petar Kurečić (thesis advisor)
Abstract
Kultura i turizam nezaobilazne su društvene pojave po kojima se danas određuje stupanj razvitka određene zajednice. Međudjelovanje tih pojava ogleda se u povezanosti kulturno-povijesne baštine i turizma određenog područja. Turizam predstavlja osnovu razvoja mnogih hrvatskih regija zbog bogatstva kulturne baštine materijalne i nematerijalne prirode. Kako su kulturni turisti stalno u potrazi za novim doživljajima, osmišljavanjem priče oko resursa kulturne baštine moguće je stvoriti kulturno-turističke proizvode koji će privlačiti sve više posjetitelja i tako povećati broj dolazaka u destinaciju, kao i prihode od turizma koji će onda biti korišteni za održavanje samih resursa. U ovom radu bit će objašnjen i definiran sam pojam kulture, kulturnocivilizacijskog nasljeđa te će biti objašnjena međuzavisnost kulture i turizma. Isto tako definirat će se kultura života i rada kao kulturna turistička atrakcija te će biti objašnjen osnovni pojam kulturnog turizma, bit će navedena njegova glavna obilježja, karakteristike ponude i potražnje, zatim se biti navedeni i obrazloženi selektivni oblici kulturnog turizma. U radu će se spominjati i sam ruralni turizam od njegove same povijesti pa sve do oblika ruralnog turizma, njegove uloge i oblika. Na kraju rada bit će objašnjen kreativni turizam u Virovitičko-podravskoj županiji na primjeru udruge Čuvarica kulturne baštine.
Keywordsculture cultural tourism rural tourism creative tourism association "Čuvarice kulturne baštine"
Parallel title (English)Specific forms of tourism in the virovitičko-podravska county on example "Čuvarice kulturne baštine"
Committee MembersAnte Rončević (committee chairperson)
Anica Hunjet (committee member)
Petar Kurečić (committee member)
GranterUniversity North
Lower level organizational unitsUniversity centre Varaždin
Department of Business Economics
PlaceKoprivnica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Trade and Tourism
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness Economics; specializations in: Tourism and International Trade
Study specializationTourism and International Trade
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-14
Parallel abstract (English)
Culture and tourism are unavoidable social phenomenon by which today determines the degree of development of a particular community. The interaction of these phenomena is reflected in the integration of cultural and historical heritage and tourism specific area. Tourism is the basis of development of many Croatian regions because of the richness of cultural heritage, tangible and intangible nature. Since cultural tourists constantly looking for new experiences, by creating stories about cultural heritage resources it is possible to create cultural tourism products to attract more visitors and this increase the number of arrivals to the destination, and tourism revenues, which will then be used for maintenance own resources. In this work it will be explained and defined the very notion of culture, cultural and civilizational heritage and will be explained interdependence of culture and tourism. It also will define the culture of life and work as a cultural tourist attraction and will be explained the basic concept of cultural tourism, will be given the main features, characteristics of supply and demand, then be listed and explained selective forms of cultural tourism. In the work it will be mentioned and rural tourism of its own history until the shapes of rural tourism, its role and forms. At the end of the work creative tourism in Virovitičkopodravska county will be explained on the example of the association's “Čuvarice kulturne baštine”
Parallel keywords (Croatian)kultura kulturni turizam ruralni turizam kreativni turizam udruga „Čuvarice kulturne baštine“
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:415095
CommitterJasna Kosić