undergraduate thesis
Documentation required for constructation of buildings

Mario Jurić (2016)
University North
University centre Varaždin
Department of Civil Engineering
Metadata
TitleDokumentacija potrebna za gradnju građevina
AuthorMario Jurić
Mentor(s)Mirna Amadori (thesis advisor)
Abstract
Dokumentacija za gradnju građevina te Zakoni povezani s njom su bitna tema u građevinarstvu te je važno njeno razumijevanje da bi uštedjeli vrijeme i novac. Rad započinje s objašnjenjem projekta, njegovom svrhom i podjelom. Nakon toga pobliže je pojašnjena ideja i svrha idejnog, glavnog i izvedbenog projekta. Prije svake gradnje građevine potrebno je pribaviti dozvole, ovisno o tome o kakvoj građevini se radi, no međutim postoje i građevine za koje nije potrebna građevinska dozvola i glavni projekt koje su određene Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. Zatim slijede dozvole: lokacijska, građevinska i uporabna. Ishođenje svih potrebnih dozvola nije lako, a često je i vrlo sporo zbog složenih zakonskih propisa i nepoštivanja rokova. Napredak se vidi iz godine u godinu, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja sustavno uvodi digitalizaciju. E- dozvola je primjer dobre prakse koja je započela u Varaždinskoj županiji, a kasnije se proširila na ostatak Hrvatske. Na području cijele Republike Hrvatske se radi i na legalizaciji svih nezakonito izgrađenih objekata. Taj projekt je velikog opsega koji je posljedica nerazumijevanja javnosti i opče ravnodušnosti prema zakonima te se dugo godina provodila praksa koja narušava prostor i obalu Republike Hrvatske. Grad Dubrovnik je dobar primjer učinkovitosti koji je na prvom mjestu po broju riješenih predmeta te je obradio više od 90% zaprimljenih zahtjeva. Pomak k boljem je vidljiv, no još ima mjesta za dodatni napredak.
KeywordsProject analysis municipial contribution regulation illegal construction e-permit law on spatial planning building act
Parallel title (English)Documentation required for constructation of buildings
Committee MembersBožo Soldo (committee chairperson)
Mirna Amadori (committee member)
Željko Kos (committee member)
GranterUniversity North
Lower level organizational unitsUniversity centre Varaždin
Department of Civil Engineering
PlaceKoprivnica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Civil Engineering
Construction Organization and Technology
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeCivil Engineering
Academic title abbreviationbacc. ing. aedif.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-10-21
Parallel abstract (English)
Documentation for the construction and laws associated with it are important topics in construction and it is important to understand it, to save time and money. The work begins with an explanation of the project, its purpose and division. After this is further clarified the idea and purpose of the preliminary, main and detailed design. Before any construction of buildings it is necessary to obtain a license, depending on what kind of building it is, but however there are buildings that do not require a building permit and the main project that have certain Regulations on the simple and other buildings and works. Then comes the explanation of permits: location permit, building permit and using permit. Obtaining all the necessary permits is not easy, and it is often very slow due to complex regulations and non-compliance. Progress can be seen from year to year, the Ministry of Construction and Physical Planning systematically introduces digitization. E-license is an example of good practice that began in Varaždin County, and later spread to the rest of the Croatia. On the whole Croatian territory there is work towards the legalization of illegally constructed buildings. This project is a large scale, which is a result of lack of understanding of the public and general indifference to the laws of that for many years conducted a practice that distorts space and the Croatian coast. The city of Dubrovnik is a good example of the effectiveness of which is in first place in the number of resolved cases and processed more than 90% of applications received. The shift towards better is more visible, but there is still room for further progress.
Parallel keywords (Croatian)Projekt elaborat komunalni doprinos propis bespravna gradnja e-dozvola Zakon o prostornom uređenju Zakon o gradnji
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:115092
CommitterJasna Kosić