undergraduate thesis
Comprehensive nursing care of patients in the terminal stage malignancies

Maja Benković (2017)
University North
University centre Varaždin
Department of Biomedical Sciences
Metadata
TitleSveobuhvatna sestrinska skrb bolesnika u terminalnoj fazi maligne bolesti
AuthorMaja Benković
Mentor(s)Marijana Neuberg (thesis advisor)
Abstract
Palijativna medicina jedna je od novijih grana moderne medicine. Glavno središte palijativne medicine je skrb za terminalno oboljele bolesnike koji su u završnom stadiju svoje bolesti. Organizacija palijativne medicine potrebna je na svim razinama zdravstvene zaštite. U palijativnoj skrbi pokušavamo poboljšati kvalitetu bolesnikova života i njegove obitelji te olakšati patnju, bol i druge simptome bolesti. Palijativni pristup potpuni je holistički pristup prema drugoj osobi, od kojih je jedan zdravstveni djelatnik, a drugi bolesnik. Palijativna skrb počinje kada su iscrpljene klasične metode liječenja. Dostupnost palijativne skrbi mora se osnivati na potrebama i ne treba je ograničavati na tip bolesti, geografsku lokaciju ili socioekonomski status onoga koji takvu skrb treba. Svi koji se skrbe za umiruće bolesnike trebali bi sudjelovati u radionicama, usmjerenim na psihološke oblike skrbi. Palijativna skrb zapravo podrazumijeva cjelokupnu skrb za bolesnika u terminalnoj fazi bolesti i njegovu obitelj. Terminalna bolest je medicinski izraz koji se koristi za opisivanje bolesti koja se ne može izliječiti ili adekvatno tretirati te od koje se očekuje da će rezultirati smrću pacijenta u kratkom vremenskom periodu. Smrt je dio života. Vrlo je važno što bolje i kvalitetnije poboljšati bolesnikove kvalitete života, a ujedno i pružati veliku podršku njegovoj obitelji, čak i nakon smrti, pa sve do završetka procesa žalovanja. Medicinska sestra koja prati stanje bolesnika u terminalnoj fazi bolesti zna kada treba uključiti i ostale članove zdravstvenog tima. Ovisno o prilikama, uključivani su i drugi članovi tima - fizikalni terapeut, psiholozi te nezdravstveni volonteri kao zamjena za zaposlene ukućane. Po potrebi se uključuju i konzultanti - dobrovoljci: kirurg, dermatolog, fizijatar, pravnik i duhovnik. Iz definicije palijativne skrbi Svjetske zdravstvene organizacije razaznaje se palijativni pristup: “Palijativna je skrb pristup koji kvalitetu života bolesnika i njihovih obitelji suočavajući se s problemima povezanim uz bolest koja prijeti životu. Medicinske sestre trebaju tijekom trajanja bolesti educirati obitelj, kako i na koji način će postupiti po dolasku smrti. Završno vrijeme čovjekova života nosi mnogo dublju dimenziju života. Znatno je važnije biti prisutan uz umiruću osobu. No za prisutnost je potrebno učenje, prihvaćanje boli, patnje, žalosti i umiranja kao sastavnog dijela života. Dobra komunikacija je zapravo dobar preduvjet za pravu skrb za bolesnike i njihove obitelji. Komunikacija je jedna od najčešćih vještina kojom se zdravstveni djelatnici koriste u svakodnevnom poslu. Vrlo je važno dobro baratanje komunikacijskim vještinama. To je sastavni dio svakog odnosa s bolesnikom i njegovom obitelji, a na kraju i ključ uspjeha medicinske sestre odnosno zdravstvenog tima.
Keywordspalliative care malignancy communication patient death mourning
Parallel title (English)Comprehensive nursing care of patients in the terminal stage malignancies
Committee MembersKarlo Houra (committee chairperson)
Marijana Neuberg (committee member)
Ivana Živoder (committee member)
GranterUniversity North
Lower level organizational unitsUniversity centre Varaždin
Department of Biomedical Sciences
PlaceKoprivnica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Clinical Medical Sciences
Nursing
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeNursing
Academic title abbreviationbacc. med. techn.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2017-04-12
Parallel abstract (English)
Palliative medicine is the one of the newer branches of medicine. Its focus is care for terminally ill patients in the final stage of their illness. The organisation of palliative medicine is necessary on all the levels of health care. Palliative care tries to improve the quality of life for both the patient and the family as well as to make suffering, pain and other symptoms of illness easier. A palliative approach is the complete holistic approach towards the other person, a healthcare professional and a patient. Palliative care starts when all the standard methods of cure have been exhausted. The accessibility of palliative care must be based on needs and should not be limited to the type of illness, geographical location or socioeconomic status of the person who needs such care. All those who care for dying patients should participate in workshops, aimed at the psychological forms of care. Palliative care implies the complete care for a patient in the terminal phase of illness as well as for the family. Terminal illness is a medical term used for describing an illness that cannot be cured or treated adequatelly and that is supposed to end with death of a patient in a short period. Death is a part of life. It is very important to improve patent's quality of life as much as possible and to give the family a big support, even after patient's death, all the way to the end of grieving.A nurse who observes the condition of a patient in the terminal phase of illness knows when the other members of the healthcare team should be included. Depending on the circumstances, the other team members are included – physical therapist, psychologists and volunteers who are not healthcare professionals as a replacement for the busy family members. If necessary, the consultants are included – volunteers; surgeon, dermatologist, physiatrist, lawyer and priest. The palliative approach can be recognized from the definition of palliative care according to World Health Organisation:“ Palliative care is an approach that improves the quality of life of patients and their families facing problems associated with life-threatening illness,“ During illness nurses should educate a family as to what will they do when death comes. The final period of life has much deeper dimension of life.It is of great importance to be with a dying person. This includes education, acceptance of pain, mourning and dying as a part of everyone's life. A good communication is an important precondition for an appropriate care for patients and their families. Communication is one of the most common skills healthcare professionals use in their everyday work. It is of great importance to communicate well. That is the essential part of the relationship with a patient and his family as well as the key to the success of a nurse and a healthcare team.
Parallel keywords (Croatian)palijativna skrb maligna bolest komunikacija bolesnik smrt žalovanje
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:448609
CommitterJasna Kosić