master's thesis
Primjena modela IS-LM i AS-AD u suvremenoj makroekonomskoj analizi

Stela Medved (2015)
University North
University centre Varaždin
Department of Business Economics
Metadata
TitlePrimjena modela IS-LM i AS-AD u suvremenoj makroekonomskoj analizi
AuthorStela Medved
Mentor(s)Nela Vlahinić Lenz (thesis advisor)
Abstract
U ovome je radu napravljen pregled makroekonomskih modela s ciljem stvaranja razumljivoga štiva za prikaz funkcioniranja makroekonomije u suvremenim uvjetima. Sklapanje postojećih spoznaja o gospodarstvu Hrvatske u jedinstven model ukazalo je kako su specifičnosti domaćeg gospodarstva tolike da zahtijevaju prilagodbe modela koji bi bolje objasnili funkcioniranje hrvatskog gospodarstva i poslužili kao osnova za vođenje ekonomske politike. Jedan od najznačajnijih modela u makroekonomiji jeste IS – LM model koji predstavlja osnovu moderne makroekonomije. U model je uključena kamatna stopa kao dodatna determinanta agregatne potražnje, koja se povećava ukoliko se kamatna stopa smanjuje. Model koji nam omogućava razumijevanje određivanja outputa i kamatne stope u kratkom roku naziva se IS-LM model, po IS krivulji koja predstavlja ravnotežu na robnom tržištu i LM krivulji koja predstavlja ravnotežu na financijskim tržištima. IS – LM model prikazuje kako interakcije između tih zasebnih tržišta određuju agregatni dohodak i kamatnu stopu za danu razinu cijena unutar zatvorene privrede. Ravnotežni output i kamatna stopa nalazi se u njihovom presjeku. IS-LM model razvili su sredinom 1930-tih i 1940-tih godina nobelovac John R. Hicks (1904.-1989.) te kasnije Alvin Hansen (1887.-1975.). Stoga se u makroekonomskoj literaturi taj model može naći i pod nazivom Hicks - Hansenov model. U prvom dijelu napravljena je analiza makroekonomskog modela IS, odnosno analiza tržišta dobara. Pritom je obrađeno samo izvođenje IS krivulje te njezini pomaci. Nastavno na to, analizira se LM, odnosno financijsko tržište. 1 Nadalje opisana je ukupna ponuda i potražnja te njezina ravnoteža. Na samom kraju osvrnula sam se na aktualnu situaciju u Republici Hrvatskoj važnu za izradbu makroekonomskog modela hrvatskog gospodarstva.
KeywordsIS - LM model offer demand balance GDP output interest rate curve
Committee MembersGoran Kozina
Anica Hunjet
Nela Vlahinić Lenz
GranterUniversity North
Lower level organizational unitsUniversity centre Varaždin
Department of Business Economics
PlaceKoprivnica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Macroeconomics
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness Economics
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-06-30
Parallel abstract (English)
In this paper work is an overview of macroeconomic models to create a comprehensible text to see the functioning of the macroeconomy in modern conditions. Conclusion of the existing knowledge of the Croatian economy in a unique model indicated that the specific features of the domestic economy so much that require adjustment models to better explain the functioning of the Croatian economy and serve as a basis for economic policy. One of the most important models in macroeconomics is the IS - LM model that is the basis of modern macroeconomics. The model includes the interest rate as an additional determinant of aggregate demand, which increases if the interest rate is reduced. The model allows us to understand the determination of output and interest rates in the short term is called the IS-LM model, from the IS curve, which represents equilibrium in the goods market and LM curve, which represents the balance of the financial markets. IS - LM model shows how the interaction between the private market determine the aggregate income and the interest rate for a given price level within a closed economy. Equilibrium output and the interest rate is in their section. IS-LM model developed in the middle 1930s and 1940s by Nobel laureate John R. Hicks (1904th-1989th), and later Alvin Hansen (1887th-1975th). In the macroeconomic literature, this model can be found and called Hicks - Hansen's model. 3 The first part is an analysis of the macroeconomic model IS and market analysis of goods. It is processed only perform the IS curve and its progress. Further to this, analysis of the LM and the financial market. Further described is the total supply and demand, and its balance. At the end I looked at the current situation in Croatia that is important for the development of the macroeconomic models for Croatian economy.
Parallel keywords (Croatian)IS – LM model Ponuda Potražnja Ravnoteža Bdp Output Kamatna stopa Krivulja
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:402249
CommitterJasna Kosić