No public access
master's thesis
Poslovanje obiteljske mini sirane Juranić

Dražen Juranić (2015)
University North
University centre Varaždin
Department of Business Economics
Metadata
TitlePoslovanje obiteljske mini sirane Juranić
AuthorDražen Juranić
Mentor(s)Anica Hunjet (thesis advisor)
Abstract
Sve veće zanimanje potrošača za domaćim autohtonim sirevima, omogućilo je obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima da preradom mlijeka u sir prošire djelatnost i osiguraju veći dohodak. Utvrđivanje kako postupati u odnosu na navedeno saznanje, odnosno uspostavljanje i razrađivanje poslovne ideje proizvodnje sira, sagledavanje načina realizacije s ocjenom očekivanih učinaka na gospodarstvo i rješenja za rizične situacije, predstavlja poslovno planiranje, rezultat čega je poslovni plan. Tema ovog diplomskog rada bazira se na poslovnom planu obiteljske mini sirane Juranić i prikazuje projekt uređenja i opremanja suvremene mini sirane u kojoj će se prerađivati vlastito mlijeko u kvalitetne kravlje sireve. Sadrži relevantne podatke o gospodarstvu i njegovoj proizvodnji i proizvodu, očekivanom budućem razvoju i ekonomskom uspjehu, te suvremene ocjene učinkovitosti ulaganja. U radu je tekstualno i računski opisana investicija i poslovanje, a temeljem financijsko-tržišne ocjene dana je ukupna zaključna ocjena da je investicijski projekt opremanja obiteljske mini sirane Juranić pogodan i prihvatljiv za izvedbu jer će zasigurno rezultirati povećanjem dohotka.
Keywordsmilk processing cheese production mini dairy business plan income
Committee MembersGoran Kozina (committee chairperson)
Samir Kalit (committee member)
Anica Hunjet (committee member)
GranterUniversity North
Lower level organizational unitsUniversity centre Varaždin
Department of Business Economics
PlaceKoprivnica
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Economics of Entrepreneurship
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness Economics; specializations in: Tourism and International Trade
Study specializationTourism and International Trade
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-03-27
Parallel abstract (English)
The increasing interest of consumers for authentic local cheeses has enabled the family farms to increase their business, and provide a higher income by converting milk into cheese. Determining how to act regarding the stated knowledge, ie the establishment and elaboration of the business idea of the cheese production, considering the ways of the realization with the assessment of the expected impacts on the economy, and the solutions for the risk situations, are all parts of business planning, the result of which is a business plan. The topic of this graduation thesis is based on the business plan of the small scale dairy plant "Juranic", and it shows the project of designing and equipping the modern mini dairy, in which on farm produced milk will be converted into quality cow cheeses. It contains relevant information about the economy, its production, and the product, expected future development and economic success, and the modern evaluations of the effectiveness of the investment. The investment and business actions are described in the paper, by text and by calculation, and, based on financial and market assessment, the overall conclusion has been made, that the investment project of equipping the small scale dairy plant “Juranic“, is favorable and acceptable, because it will surely result in an increase of income.
Parallel keywords (Croatian)prerada mlijeka proizvodnja sira mini sirana poslovni plan dohodak
Resource typetext
Access conditionNo public access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:779468
CommitterJasna Kosić