Paginacija

Analiza kretanja bruto domaćeg proizvoda Hrvatske u periodu 2006. - 2015.g.
Analiza kretanja bruto domaćeg proizvoda Hrvatske u periodu 2006. - 2015.g.
Alen Šantavec
Tema ovog diplomskog rada je analiza bruto domaćeg proizvoda u Hrvatskoj kroz period od deset godina gdje se dio rada odnosi na definiranje i pobliže objašnjavanje bruto domaćeg proizvoda, njegove važnosti te metode mjerenja. Glavna zadaća ovog rada je analiza i usporedba bruto domaćeg proizvoda iz godine u godinu te na temelju toga prikazati opću sliku ekonomske snage i stanja Republike Hrvatske u zadanom periodu od 2006. do 2015. godine. Bruto domaći proizvod je tržišna...
Analiza kretanja javnog duga Republike Hrvatske u 2015. i 2016. godini
Analiza kretanja javnog duga Republike Hrvatske u 2015. i 2016. godini
Marina Ćurić
U ovom radu je prikazano kretanje javnog duga Republike Hrvatske u 2015. i 2016. godini. Analizira se kretanje duga opće države u apsolutnim iznosima kao i struktura duga prema vrstama zaduživanja. Nadalje, donosi se pregled kretanja državnog duga u apsolutnim iznosima kroz valutnu i kamatnu strukturu te strukturu trezorskih zapisa. Porast javnog duga karakterističan je za suvremene financije stoga politika javnog duga uvelike utječe na kreiranje ekonomske politike zemlje, prije svega...
Analiza kvalitete rada obiteljske medicine na realnom primjeru
Analiza kvalitete rada obiteljske medicine na realnom primjeru
Ivana Zbodulja
Kvalitetna medicinska zaštita je po definiciji Svjetske zdravstvene organizacije potpuno zadovoljenje potreba onih koji najviše trebaju zdravstvene usluge, po najmanjem trošku a unutar ograničenja i smjernica koje postavljaju zdravstvene vlasti i financijeri. Po Međunarodnoj organizaciji za normizaciju – ISO, kvalitetom se smatra svojstvo usluge koja zadovoljava postavljene zahtjeve. Zdravstvena politika i upravljanje zdravstvenim sustavom jedna je od temeljnih karakteristika...
Analiza ljudskog kapitala u Republici Hrvatskoj
Analiza ljudskog kapitala u Republici Hrvatskoj
Anja Kranjec
Ljudski kapital ima značajnu ulogu u ekonomiji, a najbitnija je ona vezana uz ekonomski rast. Prema tome, ljudski kapital ključan je faktor ekonomskog rasta po svim relevantnim istraživanjima pa tako postoje čvrsti dokazi da, primjerice, samo godina dana školovanja povrh srednje škole može pogurati rast ekonomije za jedan posto godišnje. Ljudski kapital mjeri se u odnosu na vrijednost(cijena pomnožena s količinom) proizvedenih roba i usluga. Budući da je potrošnja krajnji...
Analiza logističkih procesa kod postupka reciklaže
Analiza logističkih procesa kod postupka reciklaže
Snježana Kokot
Tema ovog završnog rada je analiza logističkih procesa kod postupka reciklaže. U današnje vrijeme, reciklaža postaje sastavni dio našeg života. Ispravno izdvajanje i sortiranje različitih vrsta otpada može sačuvati njihove najvažnije vrijednosti te ih pretvoriti u vrijedne sirovine. U ovom završnom radu ističe se važnost gospodarenja otpadom i recikliranja, osim bitnih obilježja, još će se spomenuti načini na koje reciklaža funkcionira i koje su njezine karakteristike kod...
Analiza maloprodaje, veleprodaje i prodaje putem javne nabave medicinskih proizvoda
Analiza maloprodaje, veleprodaje i prodaje putem javne nabave medicinskih proizvoda
Rosana Novak
Trgovina je gospodarska djelatnost u kojoj se prodaju proizvodi koji su stigli od dobavljača kako bi se mogli prodati krajnjem kupcu. Da bi prodaja uistinu bila uspješna, svaki prodavatelj trebao bi posjedovati prezentacijske i komunikacijske vještine temeljem kojih se postotak prodanih proizvoda povećava. Medicinski proizvodi su sva tehnologija, aparati, instrumenti, sredstva, materijali i ostali proizvodi koji svoju namjenu postižu na temelju kemijskih, imunoloških ili metaboličkih...
Analiza marketinga javnih poduzeća na primjeru Gradskog komunalnog poduzeća ČAKOM d.o.o.
Analiza marketinga javnih poduzeća na primjeru Gradskog komunalnog poduzeća ČAKOM d.o.o.
Aleksandra Benčik
U ovom završnom radu na temu “Analiza marketinga javnih poduzeća na primjeru gradskog komunalnog poduzeća ČAKOM d.o.o.“ govori se o problematici marketinga u poduzećima javne uprave, odnosno o potrebama i opravdanosti ulaganja u njihove marketinške aktivnosti. Svakom suvremenom društvu potreban je javni sektor čija je najvažnija funkcija osigurati načela funkcioniranja društva. Uloga vlasti je osiguravanje obavljanja javnih usluga ključnih za javni interes u koji ubrajamo i...
Analiza mogućnosti upotrebe mikrokontrolera TMS320F28069 u sustavima upravljanja
Analiza mogućnosti upotrebe mikrokontrolera TMS320F28069 u sustavima upravljanja
Hrvoje Čikeš
U ovome završnom radu opisane su mogućnosti upotrebe mikrokontrolera TMS320F28069 u različitim sustavima upravljana. Završni rad podijeljen je na dva dijela. U prvom dijelu opisane su svojstva mikrokontrolera, njegova arhitektura te korišteno razvojno okruženje za razvoj programske potpore. Njegova arhitektura opisana je korištenjem blok dijagrama te su ukratko objašnjeni svi njegovi bitni dijelovi. Drugi dio rada sadrži praktične primjere programa koji upravljaju radom...
Analiza nematerijalne motivacije u metaloprerađivačkoj industriji Međimurske i Varaždinske županije
Analiza nematerijalne motivacije u metaloprerađivačkoj industriji Međimurske i Varaždinske županije
Robert Kovačić
Jedan od ključnih čimbenika upravljanja ljudskim potencijalima je motivacija zaposlenika. Često se postavlja pitanje kako motivirati zaposlenike i na taj način pridonjeti boljem funkcioniranju poduzeća. Motivacija je ključna za visoke standarde poslovanje, za poticanje kreativnosti, stvaralaštva i inovativnosti, za profesionalni razvoj zaposlenih i njihovo zadržavanje u poduzeću. Cijeloviti motivacijski sustav, uz materijalne strategije koje čine njegov temelj, mora uključivati i...
Analiza nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj od 2004. do 2016. godine
Analiza nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj od 2004. do 2016. godine
Sonja Sedlar
Ovaj diplomski rad obrađuje nezaposlenost u Republici Hrvatskoj od 2004. do 2016. godine. Nezaposlenost je jedna od glavnih determinanti makroekonomskog razvoja neke države. To je stanje u kojemu se dio radno sposobnih članova društva ne može zaposliti primjereno svojim sposobnostima i kvalifikacijama. Cilj ovog rada je analiza nezaposlenosti kao jednog od ključnih makroekonomskih problema. Kroz rad su prikazane vrste nezaposlenosti, načini na koje se nezaposlenost može mjeriti,...
Analiza obrazovne strukture u Republici Hrvatskoj
Analiza obrazovne strukture u Republici Hrvatskoj
Mia Kuljanić Huzjak
Obrazovna struktura stanovništva značajno utječe na gospodarstvo zemlje i njezin napredak. Izrada analiza kojima se prati kretanje obrazovne strukture stanovništva u određenom razdoblju važna je za poboljšanje kvalitete obrazovanja. U ovom radu analizirana je obrazovna struktura odraslog stanovništva Republike Hrvatske prema podacima popisa stanovništva za 2001. i 2011. godinu. Ovi podaci analizirani su za područje cijele države te zasebno po županijama i spolu. Temeljem...
Analiza odnosa okoline prema osobama oboljelim od epilepsije
Analiza odnosa okoline prema osobama oboljelim od epilepsije
Marija Šorša
Epilepsija je neurološki poremećaj za koji su karakteristični ponavljajući poremećaji svijesti. Sveukupno 2% odraslog stanovništva ima poremećaj svijesti tokom života, ali ne i epilepsiju. Najčešća slika kojom se veže pojam epilepsija je slika epileptičnog napadaja koji uključuje intenzivno grčenje, psihičku odsutnost osobe i pjenu na ustima. Upravo su zbog takve slike osobe koje boluju od epilepsije stigmatizirane u društvu. Zato im je bitna podrška društva i obitelji...

Paginacija