Paginacija

Analiza okoline javne ustanove "Gavella" uz strateške smjernice
Analiza okoline javne ustanove "Gavella" uz strateške smjernice
Maja Zorko
Osvrnemo li se oko sebe, u privatnom pogledu, ali i općenito promatramo li svijet oko sebe, shvatimo da se sve sastoji od organizacija. Sve što uz sebe veže dvoje ili više ljudi smatra se organizacijom, jer dolazi do podijele zadataka, a u svrhu ostvarenja određenih ciljeva organizacije. Jasno je da postoje razne organizacije, jedna od njih je i javna ustanova. U ovom radu provest će se analiza okoline organizacije, i to javne ustanove – gradskog dramskog kazališta Grada Zagreba...
Analiza organizacije prijevoznog procesa u cestovnom prometu
Analiza organizacije prijevoznog procesa u cestovnom prometu
Anamarija Rabuzin
Organizacija prijevoznog procesa u cestovnom prometu ključna je za učinkovito svladavanje svih prostornih kao i prijevoznih aktivnosti prilikom prijevoza tereta od pošiljatelja do primatelja, odnosno prijevoza tereta s jednog mjesta na drugo, pri čemu nam je osnovni cilj postići minimalne prijevozne troškove i pružiti što kvalitetniju uslugu prijevoza korisniku istog. U radu će biti definiran sam prijevoz i pojam cestovnog prometa. Proanalizirat će se postupak organizacije...
Analiza otpornosti toplinsko izolacijskih materijala u požaru
Analiza otpornosti toplinsko izolacijskih materijala u požaru
Marta Bračko
Ovim radom je obuhvaćen utjecaj toplinske izolacije zgrade i protupožarne zaštite za kvalitetniji i sigurniji život u zgradama. U jednom dijelu rada je dan pregled umjetnih i prirodnih materijala, i novijih, modernijih materijala koji su zainteresirali europsko tržište svojim dobrim specifikacijama u štednji energije. U središnjem dijelu je napravljena usporedba protupožarnih svojstava umjetnih TI materijala kao što je stiropor i kamena vuna, i prirodnih materijala poput ovčje...
Analiza oštećenih armiranobetonskih konstruktivnih elemenata
Analiza oštećenih armiranobetonskih konstruktivnih elemenata
Jurica Tomasov
U ovom završnom radu su obrađeni najvažniji i najčešći uzroci i posljedice oštećenja armiranobetonskih konstrukcija. Svaki uzrok tj. svaka posljedica za sobom vuče nove posljedice i propadanje armiranog betona. Neka oštećenja su manja, neka su veća ali će biti pokazano da ako se reagira na vrijeme i saniraju oštećenja, vijek trajanja građevine može biti produžen. Vrlo je bitno da se oštećenje prije sanacije na ispravan način ispita kako bi se dobila ispravna ocjena...
Analiza pogonske funkcionalnosti i potrošnje električne energije centrifugalnih pumpi u termoenergetskom postrojenju
Analiza pogonske funkcionalnosti i potrošnje električne energije centrifugalnih pumpi u termoenergetskom postrojenju
Mario Košutić
Centrifugalne pumpe u kogeneracijskom postrojenju imaju zadatak transportirati toplu vodu od kogeneracijskog postrojenja do krajnjih potrošača. Pošto se potrebe potrošača za toplom vodom mijenjaju na dnevnoj razini, potrebno je uskladiti rad crpki za optimalan tlak i protok sustava, te za smanjenje gubitaka energije. U ovom radu je utvrđena potreba za toplinskom energijom, te način rada centrifugalnih pumpi tokom godine. Analizirani su načini rada centrifugalnih pumpi i odabran je...
Analiza ponašanja potrošača na tržištu craft piva
Analiza ponašanja potrošača na tržištu craft piva
Dalibor Kelin
Ideja ovog završnog rada je analizirati ponašanje potrošača prilikom kupnje ili konzumiranja craft piva, s obzirom na razne čimbenike koji na njega utječu. U uvodnome se dijelu rada daje osvrt na pojam 'ponašanje potrošača', na situacijske, osobne i društvene čimbenike te na psihološke procese koji djeluju na potrošača prilikom njegove odluke o kupnji. Nadalje, biti će navedene i pojedine faze u procesu donošenja odluke potrošača. Nekoliko redaka posvećeno je nastanku,...
Analiza ponude i potražnje na tržištu rada i kretanje nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj od 2012. - 2014. godine
Analiza ponude i potražnje na tržištu rada i kretanje nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj od 2012. - 2014. godine
Davor Slunjski
Koristeći rezultate anketiranja u ovom radu, može se zaključiti kako postoji neusklađenost između onoga što se nudi na tržištu rada, odnosno profila koji posjeduju nezaposleni i onoga što potražuju poslodavci. Neusklađenost postoji zbog neatraktivnih poslova koji se nude ali i zbog nemotiviranosti nezaposlenih. Hrvatski zavod za zapošljavanje i nadalje mora nastavit kontinuirano razvijati poslovnu suradnju s poslodavcima kako bi potrebe poslodavaca bile prepoznate te bi se na tim...
Analiza poplavnih valova na slivu potoka Gradišćak
Analiza poplavnih valova na slivu potoka Gradišćak
Boris Slamek
Kroz ovaj završni rad obrađen je postupak analize poplavnih valova potoka Gradišćak pomoću programa HEC-RAS i Autodesk Autocad Civil 3D. Uvod objašnjava sve relevantne karakteristike koje se vežu uz sliv potoka Gradišćak, a to je geografski smještaj, naseljenost, veličina u odnosu na Republiku Hrvatsku i slično. Zatim rješenje odvodnje, vodopskrbe i sveukupnog vodnog gospodarstva na području Međimurja a samim time i na području sliva potoka Gradišćak. Kroz hidrološki dio...
Analiza poslovanja Finese Consors d.o.o. uz smjernice strateškog razvoja
Analiza poslovanja Finese Consors d.o.o. uz smjernice strateškog razvoja
Jelena Mužek
U vremenu kaosa i neizvjesnosti te turbulentnih promjena na tržištu robe i usluga, tržištu kapitala, rada, i tehnologije, robotike i informatike, mnogi poduzetnici i menadžeri, a posebno njihovi suradnici zaduženi su za izradu poslovnog plana. Važnost i značenje planiranja i izrade poslovnog plana za povećanje uspješnosti poslovanja ne može se dovoljno naglasiti. Pokazatelje uspješnosti poslovanja u osnovi promatramo kao nositelje informacija potrebnih za upravljanje...
Analiza poslovanja logističkih poduzeća Sjeverozapadne Hrvatske
Analiza poslovanja logističkih poduzeća Sjeverozapadne Hrvatske
Roko Martinuš
Poslovna analiza jest istraživačka disciplina utvrđivanja poslovnih potreba i utvrđivanja rješenja za poslovne probleme. Rješenja često uključuju komponentu razvoja samog sustava, ali se također mogu sastojati od poboljšanja procesa, organizacijskih promjena ili strateškog planiranja i razvoja politike. Poslovna analiza koristi se za prepoznavanje i artikuliranje potrebe za promjenom u načinu rada organizacija i za olakšavanje te promjene. Poslovni analitičari rade na svim...
Analiza poslovanja logističko-distribucijskog centra
Analiza poslovanja logističko-distribucijskog centra
Marija Zaplatić
Logističko-distribucijski centar je mjesto s najvećim stupnjem integracije logističkih aktivnosti, logističkih sustava, te korisnika i nositelja logističkih usluga. Ovaj završni rad obuhvaća teorijsku analizu poslovanja logističko-distribucijskog centra. Opisat će se osnovne značajke i funkcije, te organiziranje logističko-distribucijskih centara. Nadalje, u radu je obuhvaćeno upravljanje, kategorizacija LDC-a, te informacijski sustavi koji su potrebni u svakom...
Analiza poslovanja odabranih izvoznih poduzeća sektora prerađivačke industrije Republike Hrvatske
Analiza poslovanja odabranih izvoznih poduzeća sektora prerađivačke industrije Republike Hrvatske
Petra Patrčević
Prerađivačka se industrija smatra jednim od najvažnijih sektora u Republici Hrvatskoj te ima ponajveći udio u ukupnoj zaposlenosti i najveći udio u ukupnom izvozu. Na području Sjeverne Hrvatske ističe se pet izvoznih poduzeća prerađivačke industrije Republike Hrvatske: Čakovečki mlinovi d.d., Čateks d.d., Tekstilpromet d.d., Varteks d.d. i Bilokalnik d.d. Stoga će se analizirati njihovi financijski izvještaji. Financijski izvještaji su značajan izvor financijskih...

Paginacija